Quyền Riêng Tư Khi Tham Gia Cá Cược Tại Đây

Chính sách Quyền riêng tư này đề cập đến việc xử lý thông tin có thể nhận dạng cá nhân của s666. Chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web này hoặc khi liên lạc với chúng tôi để yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc trợ giúp khách hàng. Khi nói “thông tin có thể nhận dạng cá nhân”, chúng tôi muốn nói tới tên, địa chỉ, (các) số điện thoại, địa chỉ email, số nhân dạng, tài liệu và thông tin ngân hàng của bạn. Chính sách này còn áp dụng đối với việc xử lý mọi thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà đối tác kinh doanh chia sẻ với Công ty. Chính sách này không áp dụng đối với các thực tiễn của các thực thể doanh nghiệp khác mà Công ty không sở hữu hoặc không có quyền kiểm soát hoặc những người mà Công ty không thuê mướn hay quản lý.

Chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web , bạn được xem là đã chấp nhận Các Điều khoản Sử dụng của trang web https://s666.pw/ này cũng như các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ bạn khi bạn gửi biểu mẫu trên trang web. Hoặc khi gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi khi yêu cầu thông tin hay dịch vụ hoặc trợ giúp khách hàng. Nhà cái s666 cũng có thể nhận được thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ bạn.Kkhi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty hoặc của đối tác kinh doanh của Công ty. Chúng tôi không thu thập mọi thông tin có thể nhận dạng cá nhân khi bạn đang ở trên trang web của chúng tôi trước khi đăng nhập. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của bạn hoặc để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

S666 sẽ không bán hay cho thuê thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ gửi thông tin cá nhân của bạn cho các công ty hay cá nhân khác chỉ khi:

  • Chúng tôi đã có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin 
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu
  • Chúng tôi cần gửi thông tin cho các công ty đại diện nhằm cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu 
  • Chúng tôi thực hiện theo trát đòi hầu tòa, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục tố tụng.
  • Chúng tôi phát hiện ra các hành động của bạn vi phạm điều khoản dịch vụ. Hoặc mọi hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các dịch vụ cụ thể.
  • Để cung cấp thông tin hay dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi có thể truyền hoặc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân trên thiết bị máy tính. Hoặc trong văn phòng ở khắp các quốc gia hoặc vùng tài phán.